SA UniHoki makes it onto UniCoNNews!

Check out episode 4.

Great exposure, thanx Leo!